top image

Shopping Tura Temišvar 2022


TEMIŠVAR (rumunski: Timişoara, mađ. Temesvár, nem. Temeschburg / Temesvar) je grad u Rumuniji. Najveći je grad Banata, leži na reci Begej i sedište je Županije Tamiš. Sa 412.753 stanovnika Temišvar je četvrti grad po veličini u Rumuniji. Temišvar je poznat i kao kulturni, obrazovni i trgovački centar zapadne Rumunije. Temišvar je i najveći kulturno-istorijski centar Srba u Rumuniji. Najviše srpskog življa okupljeno je upravo u Temišvaru, gde inače postoje mnoge kulturne ustanove koje ih zbližavaju. U Temišvaru se nalazi sedište Eparhije temišvarske Srpske pravoslavne crkve, kao i Saveza Srba u Rumuniji, a takođe se ovde izdaje i srpski nedeljnik „Naša reč“. Grad se naziva i „Malim Bečom“, jer je grad veoma dugo bio pod Habzburgovcima i njegovo središte svojom arhitekturom i ambijentima podseća na stari deo Beča.

....

....

....

....

....

....

 

           T E M I Š V A R

     JEDNODNEVNI  IZLET

  

Temišvar je smešten u zapadnom delu Rumunije, na samom obodu banatske ravnice, ujedno i najveći kulturno –istorijski centar Srba u Rumuniji.Prvi u Evropi koji je dobio ulično osvetljenje davne 1884. godine, o tome svedoče ulične svetiljke nadomak Trga pobede. Nazivali su ga i ,, gradom cveća” zbog mnogih parkova, ali i zato što je cvećem i ružama snabdevao čitavu Evropu tokom 19. veka. S obzirom daje veoma dugo bio pod Hazburgovcima, svojom arhitekturom i ambijentom podseća na stari deo Beča.

Program putovanja:

 1. dan JAGODINA -TEMIŠVAR-JAGODINA

Polazak iz Jagodine u 04.00 časova ispred hotela ,, JagodinaPolazak iz Kragujevca u 05:00 časova sa parkinga kod Rode.Vožnja do granice i zadržavanje na graničnom prelazu radi obavljanja carinskih formalnosti.Dolazak u Temišvar,sedište okruga Tamiš i najveći grad u Banatu.

Razgledanje grada u pratnji vodiča. Najbitnija tačka Temišvara je njegovo staro jezgro gde se nalazi nekoliko istorijskih trgova sa zdanjima koja ih okružuju:Trg pobede na kojem su zdanje Opere i nacionalnog teatra , Saborna (rumunska) crkva koja je i zaštitni znak Temišvara, kip vučice koja doji Romula i Rema, Trg slobode na kojem se nalaze stara gradska većnica, kip Device Marije i bista Decebala, poslednjeg dačkog kralja. Odlazak na Trg jedinstva, na kojem su stub kuge, rimokatolička katedralna crkva Barokna palata (nekadašnje sedište Srpske Vojvodine) i Saborna crkva srpske pravoslavne crkve. Poseta srpskoj sabornoj crkvi, u kojoj se nalazi vredni ikonostas, delo Konstantina Danila i majstora Mihaila Janića iz Arada.

Slobodno vreme za individualnu šetnju, obilazak tržnog centra Iulius mall, koji se prostire na 64.200 metara kvadratnih. Slobodno vreme do polaska za Srbiju. Polazak oko 18.00 časova, dolazak u kasnim večernjim časovima.

 

CENA ARANŽMANA: 2.500,00 RSD

Aranžman obuhvata:

-prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji;-razgledanje Temišvara sa vodičem;-usluge predstavnika agencije;-troškove organizacije putovanja;

Aranžman ne obuhvata:-individualne troškove;-putno zdravstveno osiguranje(OBAVEZNO );Način plaćanja:

-gotovinski 50 % prilikom rezervacije, ostatak 7 dana pre početka putovanja.

Doplata za polaske iz Kraljeva, Trstenika, Vrnjacke Banje,Čačka, Kruševca – 500 rsd

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravootkaza putovanja najkasnije 5 danapre početka putovanja.Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištuAgencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanjaOrganizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programuUZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA LIVING & TRAVEL.Organizator putovanja LIVING & TRAVEL licenca OTP 40/2021 kategorija A 10 od 19.05.2021. Cenovnik br.1 od 04.10.2021.

 

VIŠE INFORMACIJA ZA ULAZAK U RUMUNIJU: mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/rumunija

 

POSEBNE NAPOMENE:

 • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.
 • Zaustavljanje radi usputnih odmorapredviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Mole se putnicida vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarimau toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle,za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
 • Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu“tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 • Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na

 

određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
 • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

.

 


Obaveštenje: Sve informacije na sajtu turističke agencije Living & Travel su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Hvala na razumevanju.

Letovanje Leto More Autobusom Akcija Aranžmani Ponuda Povoljno Popusti Last First Minute Sajamski Popust Odmor Obilasci Destinacija Jeftino Cena Izlet Putovanje Vikend Putovanje Metropola Evropski Grad Zimovanje Skijanje Wellness Spa Dalake Destinacije Avionom Aktuelne Ponude 2022